Licență

Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată (sub denumirea anterioară: Automatică şi Informatică Industrială) face parte din portofoliul de specializări al Facultăţii de Inginerie Electrică încă din anul universitar 1992-1993. Specializarea a obţinut autorizarea de funcţionare provizorie şi ulterior, după examinarea Raportului de autoevaluare şi după vizita efectuată de către comisia C.N.E.A.A, a primit acreditarea, conform H.G. nr. 696 / 17.08 2000. Ulterior, în conformitate cu H.G. nr. 88/2005, specializarea Automatică şi Informatică Aplicată a devenit parte componentă a domeniului de studii universitare de licenţă: Ingineria Sistemelor. Specializarea a obţinut reacreditarea în anul 2008 şi 2013.

Programul de studiu „Automatica si Informatica Aplicata” conţine o serie de elemente de specificitate şi oportunitate, care vin în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor. Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată pregateşte absolvenţi cu competenţe specifice, calificarea obţinută fiind încadrată în sectorul de activitate 5 oferit de Cadrul Naţional al Calificărilor: Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/tehnologia informaţiei.

În momentul de faţă, piaţa muncii este în continuă schimbare, iar noile tendinţe conferă specialistului în „Automatică şi Informatică Aplicată” şanse reale de integrare socio-profesională în societăţi/companii de vârf, multe dintre acestea devenind între timp întreprinderi multinaţonale. De aceea, oportunitatea programului de studiu „Automatica şi Informatică Aplicată” se raliază unor cerinţe actuale, dintre care putem menţiona:
• Creşterea rolului absolventului de „Automatică şi Informatică Aplicată” – pregătit atât în domeniul Ingineria Sistmelor cât şi în cel al Tehnologiei Informaţiei – pe piaţa muncii în vederea satisfacerii exigenţelor din ce în ce mai mari privind automatizarea şi informatizarea proceselor industriale/socio-economice;
• Atragerea de personal cu studii superioare, cu competenţe în domeniul informaticii aplicate, în cadrul unor companii/societăţi naţionale şi multinaţionale;
• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de informatizare la toate nivelele vieţii economico-sociale.

Lasă un răspuns