Progresul proiectului ProWeb

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”
Titlul proiectului: „Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

Data: 25 mai 2015

Comunicat de presă privind progresul proiectului ProWeb “Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)

            Universitatea Valahia din Târgoviște în parteneriat cu Universitatea “Ovidius”, Constanţa (Partener 1/P1), Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Partener 2/P2), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (Partener 3/P3) şi Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (Partener 4/P4), anunţă progresul proiectului ProWeb cu titlul precizat mai sus şi număr de identificare POS DRU/1.3/157/S/141587, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.3.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, a debutat la data de 01 mai 2014 și se va încheia la data de 31 octombrie 2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară matematică și științe ale naturii (fizică, chimie, biologie) prin dezvoltarea și implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Până la data prezentului comunicat de presă, toate activitățile proiectului s-au derulat în conformitate cu graficul de implementare în vigoare.

Grupul țintă selectat pentru proiect, în conformitate cu procedura de selecție specific realizată prin proiect, este format din 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică și științe ale naturii. Au fost acreditate 2 programe de formare (Ordin MEN nr. 4859/04.11.2014) şi s-a început formarea grupului țintă în cele 28 de judeţe adresate prin proiect.

La data prezentului comunicat, proiectul are dezvoltat un portal informatic constituit din: platformă e-learning – suport pentru procesul de formare (platformă educaţională Moodle configurată specific pentru nevoile programului de formare), set de instrumente virtuale, baza de date a grupului ţintă, sistemul de management al documentelor aferente formării şi pagina web a proiectului. Proiectul are dezvoltat un site specific implementării, iar acesta este actualizat periodic prin postare de informații specifice fazelor de implementare ale proiectului.

Raportat la tematica formării profesionale continue inovative și având un puternic rol în schimbul de bune practici/diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, a fost desfăşurat, pe data de 30 septembrie 2014, un eveniment de schimburi de experienţe şi de bune practici – workshop.

Pe segmentul de asigurare a vizibilității proiectului, au fost publicate știri și comunicate atât în presa scrisă cât și online, a fost realizată / actualizată pagina web a proiectului.

Experții proiectului au participat la conferințele Internaționale LUMEN, care au avut loc în luna noiembrie 2014 la Târgoviște și în luna aprilie 2015 la Iași.

Monitorizarea și raportarea cu privire la implementarea proiectului, a fost realizată până în prezent în conformitate cu cerințele finanțatorului, iar până în momentul raportării au fost depuse și aprobate modificări la contractul de finanțare (notificări și acte adiționale), respectiv au fost depuse cereri de rambursare și cereri de plată. De asemenea, toate raportările și clarificările către finanțator au fost realizate în termen și conform cerințelor de calitate impuse de finanțator.

Pentru detalii:
Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Conf.dr.ing.Iulian BREZEANU – Manager de proiect
E-mail:iulian.brezeanu@gmail.com
Telefon: 0724.36.10.01